กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสดใส มีชัย
ครู คศ.3

นางสาวจริยา เกื้อประโคน
ครูผู้ช่วย