ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านตรมไพร  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2463 ณ ศาลาวัดชัยมงคลมุนีวาส (วัดตรมไพร ) ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลยาง 2 วัดบ้านตรมไพร ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายบัวสอน สลับแสง  กรรมการอำเภอเป็นประธาน  ซึ่งเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 มีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก 279 คน ซึ่งมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ คือบ้านบึง บ้านสำโรง บ้านยะหาญ บ้านก้านเหลือง บ้านทุ่งราม และบ้านตรมไพร  โดยมีครูทำการสอน 3 คนคือ
  1. นายวัน   ทองตัน  ครูใหญ่
  2. นายนาน  ดีนาน   ครูประจำชั้น
  3. นายปลิง บริบูรณ์  ครูประจำชัน
          นอกจากครูประจำการ 3 คนแล้ว ยังมีพระภิกษุสงฆ์  อีกจำนวนหนึ่งที่ช่วยทำการสอน ส่วนการวัดผลประเมินผลปลายปีของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทางนายอำเภอจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลางโดยมีศึกษาธิการอำเภอเป็นกรรมการสอบในการวัดผลงบประมาณที่ทางโรงเรียนบ้านตรมไพรได้รับในคณะนั้นคือ เงินศึกษาพลี  และเงินรัฐนูปการ
          การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตรมไพร เมื่อปี พ.ศ. 2471 ได้ย้ายโรงเรียนบ้านตรมไพรจากศาลาวัดชัยมงคล ไปเปิดทำการสอนที่วัดบ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเปิดทำการสอนเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี แล้วจึงย้ายมาทำการสอนที่ศาลาวัดชัยมงคลมุนีวาสอีกครั้ง ต่อมาเมื่อปีการศึกษา 2511 ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4  และเมื่อปีการศึกษา 2518 ทางโรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับการเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และต่อมาในปีการศึกษา 2521 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526 ทางโรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับอนุมัติให้ขยายโอกาสการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาคือ ชั้นอนุบาล 1-2 ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 483 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 32 คน