คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกนกทิพย์ พานวงค์
ครู คศ.2

นางสาววิชุดา บุญค้ำ
ครูอัตราจ้าง