ปฐมวัย

นางสมฤดี พจนกวิน
ครู คศ.2

นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางกนกทิพย์ พานวงค์
ครู คศ.2