ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย บุญพอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรทัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :