คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย บุญพอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรนันท์ พิลาศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา