กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงศกร จันทร์แจ่ม
ครู คศ.3

นายฤทธิพร วรวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นายวงศธร ปั่นสันเทียะ
ครูผู้ช่วย