กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์
ครู คศ.1

นายศิริวัฒน์ ขาวเหน็บ
ครูผู้ช่วย

ชฎารัตน์ สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0945435624
อีเมล์ : chadarat.ning@gmail.com