กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์
ครู คศ.1

นายศิริวัฒน์ ขาวเหน็บ
ครูผู้ช่วย

ชฎารัตน์ สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย