กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์
ครู คศ.1

นายศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ
ครู คศ.1

ชฎารัตน์ สำนักนิตย์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0945435624
อีเมล์ : chadarat.ning@gmail.com