กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุรีย์ ตระกูลดี
ครู คศ.3

นายเฉลา เสาวยงค์
ครู คศ.3

นายสุรชัย บุญหล้า
ครูผู้ช่วย