กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเฉลา เสาวยงค์
ครู คศ.3

นายสุรชัย บุญหล้า
ครูผู้ช่วย