กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมฤดี พจนกวิน
ครู คศ.3

นางวาณี ซ้อนกลิ่น
ครู คศ.3

นางสุภามาศ ดีใหญ่
ครู คศ.3