กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมศรี สถิตอุตสาหกร
ครู คศ.3

นางวาณี ซ้อนกลิ่น
ครู คศ.3

นางสุภามาศ ดีใหญ่
ครู คศ.2