ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านตรมไพร รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
โดย นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายศีขรภูมิ ๒ และคณะ มาเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯนี้
สอบ RT ป. 1

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม 2564 นายสุริยา  ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๒ นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือข่ายฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านตรมไพร โดยมีนายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางจีรนันท์ สุธรรม พิลาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร ให้การต้อนรับ

สอบ O-NET

ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๒ ให้ดำเนินการเป็นสนาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๓ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

สอบธรรมสนามหลวง

        วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ตำบลตรมไพร  จัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนในตำบลตรมไพรมาร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการสบในครั้งนี้ด้วย

ศึกษาดูงานโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

                  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านตรมไพร เข้าศึกษาดูงานศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะงาน ทักษะอาชีพ                             โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอสัขะ จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลท่าตูม

             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านตรมไพร เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐

       วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตรม นำโดย นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เครือข่ายศีขรภูมิ ๒ สพป สร.๑ โดยมี คณะกรรมการนิเทศฯ ดังนี้ นายเจษฎา  บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน (ประธาน) ,นายสุภาพ  แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร (กรรมการ) และ นางประจวบ  บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี (กรรมการและเลขาฯ) ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านตรมไพรได้รับการนิเทศฯและได้รับการแนะนำแนวปฏิบัติในการดำเนินการจากคณะกรรมการทุกท่านอย่างดียิ่ง

การอบรมผ่านระบบทางไกล "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563   ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตรมไพร รับชมถ่ายทอด การอบรมผ่านระบบทางไกล "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”ผ่านทางช่อง OBCE Channel พร้อมศึกษารายละเอียดวิชาต่างๆ ในเว็บไซต์ DLTV เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูและนักเรียนตามความเหมาะสม

รับชมถ่ายทอดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โรคติดเชื้
วันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตรมไพร รับชมถ่ายทอดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โรคติดเชื้อ COVID-19”ผ่านทางช่อง OBCE Channel เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูและนักเรียน
รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

วัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตรมไพรได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

เข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านตรมไพร โรงเรียนบ้านจารย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง และโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตรมไพร 

โดยกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนั้นมีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากมาย เช่น
1. ทำให้เรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง
2. ให้ร่างกายมีความแข็งแรง อดทน
3. ได้รับความสนุกสนาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมิตร
4.ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น
5.ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอ
6.ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
พิธีมอบเกียรติบัตรสุดยอดนักออมประจำปี 2562
นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร มอบเกียรติ สุดยอดนักออมประจำปี 2562 ให้แก่ครู นักเรียนทุกคน ที่เป็นสุดยอดนักออมประจำปี