ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศฯ ตามนโยบายปีทองการนิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
         วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านตรมไพร  รับการนิเทศฯ ตามนโยบายปีทองการนิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จากคณะกรรมการเครือข่ายศีขรภูมิ ๒ โดยมีผู้ได้รับการนิเทศ ดังนี้ 
๑. นายนพรัตน์ แก้ววิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒. นายศิริวัฒน์  สุนทรงามทวีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. นายสุรชัย บุญหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับนายสุรทัย เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตรมไพร ยินดีต้อนรับ นายสุรทัย เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร ด้วยความยินดียิ่ง
รับการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านตรมไพร รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
โดย นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายศีขรภูมิ ๒ และคณะ มาเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯนี้
สอบ RT ป. 1

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม 2564 นายสุริยา  ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๒ นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือข่ายฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านตรมไพร โดยมีนายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางจีรนันท์ สุธรรม พิลาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร ให้การต้อนรับ

สอบ O-NET

ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๒ ให้ดำเนินการเป็นสนาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๓ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

สอบธรรมสนามหลวง

        วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านตรมไพร ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ตำบลตรมไพร  จัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนในตำบลตรมไพรมาร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการสบในครั้งนี้ด้วย

ศึกษาดูงานโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

                  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านตรมไพร เข้าศึกษาดูงานศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะงาน ทักษะอาชีพ                             โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอสัขะ จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลท่าตูม

             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านตรมไพร เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐

       วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตรม นำโดย นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เครือข่ายศีขรภูมิ ๒ สพป สร.๑ โดยมี คณะกรรมการนิเทศฯ ดังนี้ นายเจษฎา  บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน (ประธาน) ,นายสุภาพ  แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร (กรรมการ) และ นางประจวบ  บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี (กรรมการและเลขาฯ) ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านตรมไพรได้รับการนิเทศฯและได้รับการแนะนำแนวปฏิบัติในการดำเนินการจากคณะกรรมการทุกท่านอย่างดียิ่ง

การอบรมผ่านระบบทางไกล "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563   ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตรมไพร รับชมถ่ายทอด การอบรมผ่านระบบทางไกล "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”ผ่านทางช่อง OBCE Channel พร้อมศึกษารายละเอียดวิชาต่างๆ ในเว็บไซต์ DLTV เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูและนักเรียนตามความเหมาะสม

รับชมถ่ายทอดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โรคติดเชื้
วันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตรมไพร รับชมถ่ายทอดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โรคติดเชื้อ COVID-19”ผ่านทางช่อง OBCE Channel เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูและนักเรียน
รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

วัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตรมไพรได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

เข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านตรมไพร โรงเรียนบ้านจารย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง และโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตรมไพร 

โดยกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนั้นมีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากมาย เช่น
1. ทำให้เรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง
2. ให้ร่างกายมีความแข็งแรง อดทน
3. ได้รับความสนุกสนาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมิตร
4.ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น
5.ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอ
6.ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
พิธีมอบเกียรติบัตรสุดยอดนักออมประจำปี 2562
นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร มอบเกียรติ สุดยอดนักออมประจำปี 2562 ให้แก่ครู นักเรียนทุกคน ที่เป็นสุดยอดนักออมประจำปี